Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela


30 czerwca 2020

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Skutki wypadków drogowych bywają bardzo różne, mogą to być zarówno drobne stłuczenia, jak i amputacje oraz urazy rdzenia. W zależności od charakteru doznanych urazów rekonwalescencja po wypadku przybiera różne formy i niekiedy może trwać nawet kilka lat. Jednak mimo to zdarza się, że ubezpieczyciel zaniża wartość świadczeń należnych osobie poszkodowanej lub całkowicie odmawia wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. W takiej sytuacji warto złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Chcę skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej

Jak złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

To ubezpieczyciel wskazuje, w jaki sposób należy złożyć reklamację. Zazwyczaj jest to adres mailowy, na który należy przesłać dokument, jednak są również inne sposoby na złożenie odwołania, takie jak:

 • infolinia,
 • list poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji wskazany przez ubezpieczyciela,
 • osobiste dostarczenie do oddziału ubezpieczyciela.

Wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem jego odbioru wydaje się być najkorzystniejszym rozwiązaniem z perspektywy osoby poszkodowanej, ponieważ to od momentu doręczenie reklamacji zaczyna biec termin dla ubezpieczyciela na rozpoznanie odwołania.

 

Ile trwa rozpoznanie odwołania przez ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji. Jednak jeśli dana sprawa charakteryzuje się znacznym stopniem skomplikowania czas na jej rozpoznanie może zostać wydłużony. Poszkodowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien zostać o tym poinformowany w terminie 30 dni od momentu doręczenia odwołania do ubezpieczyciela, a maksymalny czas na rozpoznanie odwołania to 60 dni. W przypadku niedotrzymania powyższych terminów, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

Ubezpieczyciel może wydłużyć termin rozpatrzenia odwołania jeśli konieczne jest:

 • pozyskanie, np. dokumentacji medycznej,
 • uzyskanie dokumentacji karnej,
 • oczekiwanie na orzeczenie lekarza lub opinię innego specjalisty.

O czym należy pamiętać pisząc odwołanie?

W odwołaniu powinny znaleźć się informacje takie jak:

 • numer szkody lub numer polisy,
 • dane osoby poszkodowanej,
 • wskazanie ubezpieczyciela,
 • kwota o którą rości poszkodowany,
 • uzasadnienie,
 • dokumentacja, np. medyczna, karna,

Uzasadnienie odwołania

Jedną z ważniejszych części odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest jego uzasadnienie. Powinno znaleźć się w nim między innymi nawiązanie do przepisów prawa oraz aktualnego orzecznictwa sądów.

Przygotowanie uzasadnienia powinna poprzedzać szczegółowa analiza decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, a zwłaszcza informacji o opinii jaką w sprawie wydał lekarz specjalista lub w zależności od charakteru szkody, rzeczoznawca. Jeśli taka opinia nie została w ogóle wydana w toku sprawy można zażądać jej sporządzenia.

Niestety często spotykanym zjawiskiem jest sporządzanie niekorzystnych opinii – zaniżających wielkość uszczerbku na zdrowiu lub koszty naprawy pojazdu. Dlatego należy je zakwestionować – np. podając ceny części np. ze sklepów internetowych lub przesyłając aktualną dokumentację medyczną.

Należy pamiętać o tym, że samo wskazanie, że nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela nie jest podstawą do tego, aby zweryfikował on swoje stanowisko. Dlatego warto powierzyć swoją sprawę profesjonalistom, którzy nie tylko dokonają szczegółowej analizy okoliczności wypadku i dokumentacji związanej ze szkodą, ale będą także wsparciem na każdym etapie postępowania.

Reklamacja – co dalej?

Ubezpieczyciel po rozpatrzeniu odwołania może podjąć kilka różnych działań: przyznać wyższe odszkodowanie, zaproponować zawarcie ugody lub podtrzymać wcześniejszą decyzję. Jednak nawet jeśli ubezpieczyciel podtrzyma swoje pierwotne stanowisko możliwe jest podjęcie dalszych kroków mających na celu uzyskanie wypłaty wszystkich świadczeń należnych poszkodowanemu, takich jak między innymi skierowanie sprawy do sądu polubownego lub mediacji.

Należy pamiętać, że na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela ma się ograniczony czas. Są to 3 lata od dnia wydania decyzji lub jeśli roszczenia wynikają ze szkody powstałej na skutek przestępstwa termin ten jest znacznie dłuższy i wynosi 20 lat. Nawet wówczas upływ czasu nie działa na korzyść poszkodowanego – może utrudniać między innymi pozyskanie dokumentacji czy przypomnienie sobie szczegółów dotyczących okoliczności wypadku.

Czytaj również


30.06.2020

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Wbrew pozorom pojęcie zadośćuczynienia i odszkodowania nie są tożsame, jednak niezwykle często bywają mylone lub stosowane zamiennie. Główną cechą odróżniającą te dwa świadczenia jest funkcja jaką pełnią, mianowicie zadośćuczynienie ma...

Czytaj więcej
30.06.2020

Przedawnienie roszczeń

W przepisach regulujących kwestię przedawnienia roszczeń cywilnych można znaleźć kilka różnych terminów przedawnienia roszczeń. Które z nich są istotne z punktu widzenia osoby poszkodowanej w wypadku? Kiedy przedawnieniu ulegają roszczenia...

Czytaj więcej
30.06.2020

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Skutki wypadków drogowych bywają bardzo różne, mogą to być zarówno drobne stłuczenia, jak i amputacje oraz urazy rdzenia. W zależności od charakteru doznanych urazów rekonwalescencja po wypadku przybiera różne formy...

Czytaj więcej
08.04.2020

Kancelaria Mędrecki & Partners Law Office

Kancelaria Mędrecki & Partners Law Office sp. k. została założona w lipcu 2019 r. Zaledwie po upływie trzech miesięcy powstał Oddział Kancelarii w Brnie na terenie Czech, a już w...

Czytaj więcej