Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy mogą wywołać poważne i długotrwałe konsekwencje, zarówno w życiu poszkodowanego pracownika, jak i jego rodziny. Mogą być związane ze stanem zdrowia oraz sferą ekonomiczną, a ich wpływ na życie poszkodowanego w wypadku oraz jego najbliższych w dużej mierze zależy od tego jak rozległe były urazy. Należy przy tym pamiętać, że są zawody, które są szczególnie narażone na ryzyko wypadku w pracy, takie jak górnicy czy podczas pracy z maszynami produkcyjnymi lub na budowie. Wypadkiem przy pracy jest każde zdarzenie, które ma związek z pracą.

Chcę skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Pewna część wypadków przy pracy to stosunkowo niegroźne zdarzenia, po których pracownik w krótkim czasie wraca do pełnienia obowiązków zawodowych i życia codziennego. Ponadto ich skutki nie są odczuwalne w długim okresie czasu.

Niestety skutkiem wypadku przy pracy może być również poważny uraz, np. amputacja kończyny czy uraz kręgosłupa, np. po upadku z rusztowania, ale także śmierć osoby poszkodowanej. Zarówno pracownik, który uległ wypadkowi, jak i jego rodzina – w sytuacji, gdy doszło do śmiertelnego wypadku – mogą starać się o wypłatę odszkodowania czy zadośćuczynienia. Świadczenia te mają na celu nie tylko ułatwić powrót do zdrowia (leczenie, rehabilitacja), ale również wyrównać poziom życia do tego sprzed wypadku czy umożliwić przekwalifikowanie.

Jakie świadczenia należą się osobie poszkodowanej w wypadku?

Odszkodowanie powypadkowe może zostać wypłacone z dwóch różnych źródeł, są to:

  • świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, za które składki odprowadza pracodawca do ZUS-u;
  • odszkodowanie od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę ubezpieczenia OC.

Warto zwrócić uwagę szczególnie na drugie z wymienionych – poza świadczeniami przysługującymi pracownikowi oraz jego rodzinie z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, istnieje również możliwość dochodzenia naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę od podmiotu zobowiązanego (odpowiedzialnego za powstanie szkody). Bardzo często zakłady pracy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje swą ochroną również następstwa szkód wyrządzone w skutek wypadku przy pracy.

Roszczenia jakich można dochodzić od pracodawcy to m.in.:

  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji powypadkowej,
  • renta z tytułu utraconej zdolności do pracy – jeżeli po wypadku stałeś się osobą niezdolną do pracy, a renta z ZUS-u nie stanowi równowartości wynagrodzenia jakie otrzymywałeś przed wypadkiem, może przysługiwać Ci dodatkowe świadczenie od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela,
  • jeśli w wypadku przy pracy zginął Twój bliski należy Ci się zadośćuczynienie, a w niektórych przypadkach również odszkodowanie.

Czy warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika?

Ubezpieczenia pracodawcy to skomplikowane umowy, których analiza wymaga wiedzy i doświadczenia, co więcej każde z Państw, na terenie których działa Kancelaria Mędrecki & Partners Law Office (Czechy, Słowacja i Polska), posiada przepisy szczegółowo regulujące kwestie z tym związane. Jednak dzięki doświadczonemu zespołowi Adwokatów czeskich oraz słowackich, zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie wypadków przy pracy zgodnie z porządkiem prawnym czeskim oraz słowackim.